Oznamy

Podmienky navštevovania kurzu anglického jazyka

  1. Doba trvania kurzu je stanovená na obdobie od Septembra do Júna.
  2. Vyučovacie hodiny sú stanovené podľa dohody 1 x v týždni alebo 2 x v týždni alebo individuálne.
  3. Vyučovacia hodiny je 45 min pre deti v skupine, 60min pre dospelých a prípravy na FCE a maturita.
  4. Skupinu tvoria max. 4 žiaci, ktorí absolvovali vstupný test a boli zadelený do skupiny podľa ich vedomostí a veku.
  5. V prípade, že sa žiak nevie dostaviť na dohodnutú vyučovaciu hodinu, musí svoju neprítomnosť oznámiť telefonicky alebo sms, kde uvedie meno a priezvisko, aspoň 1 deň vopred. Pre maloleté deti túto povinnosť musí vykonať ich zákonný zástupca.
  6. Platba za kurz anglického jazyka je na obdobie 1 mesiaca vopred podľa rozvrhu a počtu hodín v danom mesiaci. V prípade, že sa žiak nedostaví na hodinu, a táto skutočnosť bude vopred oznámená, takáto vymeškaná hodina bude odrátaná z ceny kurzovného v nasledujúcom mesiaci. Študent mesačne dostane vyrozumenie o výške kurzovného, ktoré je splatné od 10 do 25 dňa príslušného mesiaca bankovým prevodom alebo v hotovosti.
  7. Prebraté učivo za vymeškanú hodinu, bude doručené na požiadanie.
  8. Prázdniny jazykovej školy: vyučovanie nebude prebiehať počas štátnych sviatkov, jarných a veľkonočných prázdnin, ako aj ostatných školských prázdnin.
  9. Cena kurzovného je uvedená v cenníku.
  10. V prípade, že zo strany učiteľa dôjde k nedodržaniu vopred dohodnutého rozvrhu, je povinný to žiakom alebo ich zákonným zástupcom oznámiť včas. V takomto prípade bude kurzovné odrátané z ceny v nasledujúcom mesiaci.