..: Dôležité oznamy :..

 

Dôležitý oznam:

Zabezpečujem úradné preklady z jazyka nemeckého.

Poskytujem preklady a tlmočenie z jazyka anglického .

Podmienky navštevovania kurzu anglického jazyka

Doba trvania kurzu je stanovená na obdobie od Septembra do Júna, presná doba sa upresňuje každý rok.

 1. Vyučovacie hodiny sú stanovené podľa dohody:

1 x v týždni alebo 2 x v týždni alebo individuálne.

 1. Vyučovacia hodiny je 45 min v skupine . Jednu skupinu tvoria žiaci o počte min 3 a max 5 .
 2. Noví žiaci musia absolvovať vstupný test a sú zadelený do skupiny podľa ich vedomostí a veku.
 3. V prípade, že sa žiak nevie dostaviť na dohodnutú vyučovaciu hodinu, musí svoju neprítomnosť oznámiť telefonicky alebo krátkou sms správou, kde uvedie svoje meno a priezvisko aspoň 1 deň vopred. Pre maloleté deti túto povinnosť musí vykonať ich zákonný zástupca.
 4. Vymeškané hodiny z dôvodu choroby alebo návštevy lekára, ktoré boli v čas oznámené, budú v nasledujúcom mesiaci odrátané z celkovej sumy mesačného kurzovného.
 5. V prípade inej neprítomnosti ako je uvedená v bode 6. si nárokujeme 50% ceny kurzovného za vyučovacie hodinu ako stratu za ušlý čas.
 6. Prebraté učivo za vymeškanú hodinu je doručené žiakovi na nasledujúcej hodine respektívne na adresu trvalého bydliska uvedenej v osobnom dotazníku.
 7. Prázdniny jazykovej školy nepodliehajú školským prázdninám. Vyučovanie neprebieha počas štátnych sviatkov, vianočných prázdnin, a jarných prázdnin pre západoslovenský kraj a veľkonočných prázdnin.
 8. Cena kurzovného je stanovená podľa príslušného cenníka.
 9. Splatnosť kurzovného je vždy mesačná a to do 10-ho dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti alebo prevodom na účet. Žiaci obdržia mesačne oznámenie o výške a splatnosti kurzovného.
 10. V prípade, že zo strany lektora dôjde k nedodržaniu vopred dohodnutého rozvrhu, je povinný žiakovi respektívne zákonnému zástupcom oznámiť túto skutočnosť vopred aspoň 1 deň. V takomto prípade Vám bude kurzovné odrátané z ceny v nasledujúcom mesiaci.
 11. Odhlásenie z kurzu musí byť nahlásené do 15 dňa príslušného mesiaca a je platné od 1 dňa nasledujúceho mesiaca.

Vyhotovila: Mészárosová Hroncová Judita© 2005 - 2008  Abís School & Computers e-mail: abischool@abischool.sk